Isolatie voor een betere toekomst

Veiligheids-, milieu-, energie- en kwaliteitsbeleid

 

 

Veiligheidsbeleid 

 

Wij zorgen voor elkaar. De veiligheid en gezondheid van onze werknemers en derden betrokken bij onze bedrijfsvoering is voor URSA Benelux van het hoogste belang. Daarom wordt in het veiligheidsbeleid gefocust op gedragsverandering van medewerkers en derden.

 

 • Door coaching en opleiding wensen we dat elkeen zijn individuele verantwoordelijkheid erkent én opneemt om zichzelf en zijn/haar omgeving te vrijwaren van onveilige of ongezonde situaties.
 • Daarnaast moet elkeen zichzelf en zijn/haar omgeving beschermen indien een incident zich zou voordoen.
 • Tenslotte willen we op ieder ogenblik voldoen aan alle relevante wetgeving en geldende normen inzake veiligheid en gezondheid.

 

 

Milieubeleid

 

We zijn een gerespecteerde organisatie in onze omgeving. URSA Benelux wenst op ieder ogenblik te voldoen aan heersende milieuwetgeving en geen hinder te veroorzaken voor haar omgeving.

 

 • We werken continu aan verbetering volgens de ISO 14001 norm. 
 • We voeren een beleid dat steunt op een open en proactieve communicatie met en tussen medewerkers over onze uitdagingen en realisaties. 
 • We streven naar een verhoogd bewustzijn omtrent gebruik van grondstoffen, afvalbeheer en de impact op onze omgeving.  

 

   

Energiebeleid

 

Wij produceren duurzaam. URSA Benelux streeft naar continue optimalisatie van ons energiegebruik.

 

 • We werken aan continue verbetering volgens de principes van de ISO 50001 norm.
 • Het energiegebruik wordt intensief opgevolgd en beoordeeld. We zetten doelstellingen voorop om ons energiegebruik te verminderen.
 • Bij vervanging van machine(s)(delen) wordt energie-efficiëntie meegenomen in de beoordeling.

 

Kwaliteitsbeleid

 

Wij leveren kwaliteit. URSA Benelux produceert en levert kwaliteitsvolle producten die voldoen aan de eisen van onze klant.

 

 • We werken aan continue verbetering volgens de ISO 9001 norm.
 • De PDCA (Plan-Do-Check-Act) methodologie wordt toegepast op alle processen, en kan als volgt omschreven worden:

 

  • Plan = vaststellen van de doelstellingen en processen die nodig zijn om de resultaten te bereiken die in overeenstemming zijn met de eisen van klanten en het beleid van de organisatie.
  • Do = het invoeren van de processen
  • Check = het monitoren en meten van processen en producten tov beleid, doelstellingen en eisen voor het product alsmede het rapporteren van de resultaten.
  • Act = het treffen van maatregelen om de procesprestatie continu te verbeteren.